Boatech 1064 Nye Kollega Topslide

Slags- og leveringsbetingelser

BOAtech - SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER version 2018


1. ANVENDELSE

1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser anses som accepteret ved accept af tilbud, og finder anvendelse i det omfang, at de ikke fraviger ved skriftlig aftale mellem parterne eller følger af ufravigelige lovbestemmelser.

1.2. Ved montagearbejder suppleres nærværende salgs- og leveringsbetingelser af NLM 10 i det omfang, der ikke i de almindelige salgs- og leveringsbestemmelser er truffet andre bestemmelser.

2. RÅDGIVNING OG TILBUD

2.1. BOAtech rådgiver kun køber inden for eget erfaringsområde og efter bedste viden på rådgivningstidspunktet. Senere
erhvervet erfaring kan medføre andre løsningsmuligheder. Rådgivning sker kun på grundlag af de oplysninger, som
kunde har forelagt os.

2.2. Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato, med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved bestilling efter tilbudsfristens
udløb forbeholder BOAtech sig retten til at ændre tilbuddet. BOAtech påtager sig intet ansvar for tilføjelser eller ændringer i tilbud, hvortil BOAtech ikke har givet skriftlig accept.

3. BRUGSANVISNING

3.1. Brugsanvisningen udfærdiges på dansk, engelsk eller tysk, med mindre andet er særskilt aftalt og anført på ordrebekræftelsen. Hvis køber ønsker dokumentation på andet sprog end ovennævnte, forbeholder BOAtech sig retten til at
sende dokumentation til oversættelse ude af huset. Køber debiteres for evt. udgifter til oversættelse.

3.2. Ved videresalg til tredjepart skal køber selv sørge for oversættelse af dokumentation til tredjepartens hovedsprog.

4. EJENDOMSRET

4.1. Tegninger, beskrivelser m.v. fremsendt af BOAtech forbliver BOAtech’s ejendom og må ikke kopieres, reproduceres eller
på anden måde bringes til tredjemands kendskab, uden skriftlig accept fra BOAtech.

4.2. Tegninger, beskrivelser m.v., der er nødvendige for at sætte køber i stand til at opstille, igangsætte, drive og vedligeholde leverancen, overgår til køber. BOAtech forlanger, at disse forbliver fortrolige.

4.3. BOAtech forbeholder ejendomsret over varen, også ved integrering i andre anlæg, indtil betaling er sket. Opfylder køber
ikke sin betalingsbetingelse, har BOAtech ret til at tage varen tilbage. og/eller suspendere sine leverancer.

5. BESTILLING

5.1. Endelig aftale om leverance eller udførelse af arbejde er først indgået ved købers modtagelse af skriftlig ordrebekræftelse. Herefter kan ordren ikke annulleres, ændres eller udsættes af køber, uden skriftlig accept fra BOAtech. Ved udsættelse fra købers side opbevares maskinen af køber for købers regning.

5.2. Stemmer BOAtech’s ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber straks reklamere. I modsat fald vil
køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold. BOAtech påtager sig intet ansvar for tilføjelser eller ændringer i ordrebekræftelse, hvortil BOAtech ikke har givet skriftlig accept.

6. PRISER

6.1. Priser er ab fabrik, ekskl. forsikring, forsendelse, emballage, told, moms, afgifter og montage, med mindre andet er skriftligt aftalt.

7. LEVERINGSBETINGELSER

7.1. Det er købers forpligtigelse straks efter modtagelse af levering at gennemgå denne for at sikre sig, at den er intakt og i
overensstemmelse med det i ordrebekræftelsen anførte. Reklamationer skal straks fremsættes til BOAtech for at være
gældende. Dette gælder også for varer, der skal monteres eller indgå i en montage, der ikke udføres af BOAtech.

7.2. Den i ordrebekræftelsen angivne leveringstermin er bindende, med mindre andet er skriftligt aftalt. Undlader køber at
modtage leveringsfærdig leverance eller dele heraf på aftalte leveringstermin, er køber forpligtet til at erlægge betaling
som om levering har fundet sted. I pågældende tilfælde kan BOAtech hæve aftalen og kræve erstatning for det tab, som
er påført BOAtech ved købers forsømmelse.

7.3. Ved aftale om levering på købers plads eller andet anvist sted, leveres varen så tæt på angivet sted som muligt. Køber
stiller mandskab til rådighed for aflæsning. Udgifter ved evt. ventetid for aflæsning på købers plads eller andet anvist
sted påhviler køber, ligesom meromkostninger for BOAtech eller fragtmand som følge af, at køber ikke kan modtage varen til aftalt leveringstid.

7.4. Hvis BOAtech efter skriftlig aftale sørger for fragt til angivet bestemmelsessted, overgår risikoen for varen til køber, når
BOAtech leverer maskinen på anvist sted. Hvis køber selv sørger for fragt til bestemmelsessted, overgår risikoen fro
maskinen til køber, når maskinen overdrages til fragtfører.

8. MONTAGE OG INSTALLATION

8.1. Alle installationer, der kræver autorisation, skal udføres af autoriseret installatør for købers regning.

8.2. Instruktion i brug af maskine, ud over skriftlig brugsanvisning, betales af køber til ´billigst efter regning`.

8.3. Evt. bygningsændringer rekvireres af køber, og sker for købers risiko og regning. BOAtech kan aldrig drages til ansvar, hvis evt. bygningsændringer ikke er i overensstemmelse med BOAtech’s anvisninger, herunder f.eks. tegninger med di-mensioner. Ændringer eller tilpasninger af maskinen, der ikke er skriftlig aftalt med BOAtech, er for købers risiko og regning, og BOAtech kan aldrig drages til ansvar for sådanne.

8.4. Risikoen for hændelig undergang af montagearbejder som BOAtech udfører uden for eget værksted og varer som BOAtech monterer uden for eget værksted, er købers.

9. BETALINGSBETINGELSER

9.1. I henhold til tilbuds-og ordrebekræftelse.

9.2. Hvis købers forhold medfører en udskydelse af det aftalte leveringstidspunkt, skal betaling ske på dato for det oprindelig aftalte leveringstidspunkt, og ikke ved den faktiske levering.

9.3. Ved forsinket betaling i forhold til skriftlig aftalte betalingsdato pålægges 1,5 % pr. påbegyndt måned af tilgodehavende, inkl. moms. Renten tilskrives den skyldige rentebærende saldo inkl. evt. tidligere tilskrevne renter. Tilskrevne renter forfalder til betaling omgående, og enhver betaling afskrives først på de tidligst tilskrevne renter. Afskrivning på selv gælden sker først, når alle skyldige renter er betalt.

9.4. Såfremt køber ikke trods påkrav opfylder sin betalingsforpligtigelse, har BOAtech ret til ved skriftlig henvendelse til køber at ophæve kontrakten eller tilbageholde leverancen helt eller delvist. BOAtech er i denne forbindelse berettiget til uden varsel at ændre betalingsbetingelser for fremtidige leverancer.

10. GARANTI OG MANGLER

10.1. For nye varer garanterer BOAtech for arbejds- og materialefejl, der ikke skyldes normal slitage, i 12 måneder regnet fra leveringsdatoen. Garantien er kun gældende forudsat: a) normal drift (1 garantidag svarer til 8 timer) og b) alle skriftlige og mundtlige brugs-, monterings-, installerings-, rengørings- samt reparations- og vedligeholdelsesanvisninger er fuldstændig overholdt.

10.2. Der ydes ikke garanti på a) sliddele og b) udstyr/el-komponenter, hvor varen ikke er korrekt tilsluttet.

10.3 BOAtech skal straks skriftligt underrettes om eventuelle mangler og gives rimelig tid til at besigtige manglerne samt afhjælpe manglerne enten i form af reparation på stedet eller ved reparation på BOAtech’s værksted eller ved omlevering.

11. GARANTIREPARATIONER

11.1. Det er for købers ansvar, regning og risiko, at leverede varer bringes til BOAtech’s værksted. Garantien omfatter en ny del. Køber debiteres for udgifter for udskiftning af denne.

12. ØVRIGE REPARATIONER

12.1. Hvis køber ønsker overslagspris eller tilbud på reparationen, sker BOAtech’s forundersøgelser for købers regning. Køber faktureres for den tid, der er medgået for forundersøgelse og evt. samling af maskine, hvis reparation ikke ønskes.

12.2. Ved at tilkalde BOAtech’s reparatør accepterer køber at betale for reparatørs arbejdsløn, kørsel, køretid og anvendte reservedele- også selvom det ikke lykkes at bringe det reparerede i funktionsdygtig stand.

13. RETURNERING AF NYE OG UBRUGTE VARER

13.1. Returnering af varer kan kun ske efter forudgående skriftlig accept fra BOAtech. Varen skal være BOAtech i hænde senest 10 dage efter BOAtech’s accept af returnering. Efter 10 arbejdsdage bortfalder aftalen automatisk.

13.2. Returnering sker for købers regning og risiko, og køber er forpligtet til at stille pågældende varer til BOAtech’s rådighed i samme stand som ved levering.

13.3. Godkendte returvarer krediteres med fradrag af 20 % af salgsprisen, ekskl. Moms, ved francolevering til BOAtech’s lager.

14. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

14.1. BOAtech har tegnet vareansvarsforsikring.

14.2. BOAtech kan kun holdes ansvarlig for skade på personer, fast ejendom og/el. løsøre, hvor det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller mangler ved de(t) af BOAtech leverede vare(-r) og/el. ydelse(r).

14.3. BOAtech kan aldrig drages til ansvar for skade på personer, fast ejendom og/el. løsøre, der skyldes årsager, der ikke kan bevises at skyldes fejl eller mangler ved de(t) af BOAtech leverede vare(-r) og/el. ydelse(r).

14.4. BOAtech kan aldrig drages til ansvar for mangler, hvor BOAtech ikke i overensstemmelse med pkt. 10.3 er blevet givet mulighed for afhjælpning.

14.5. BOAtech er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, tabt fortjeneste eller andre lign. økonomiske konsekvenstab.

14.6. Det samlede erstatningsansvar kan desuden ikke overstige fakturabeløbet for de(t) af BOAtech leverede vare(-r) og/el.ydelse(r).

15. FORCE MAJEURE OG ANDRE VÆSENTLIGE LEVERINGSVANSKELIGHEDER

15.1. BOAtech er berettiget til ved skriftlig aftale til køber at ophæve kontrakten, og BOAtech har intet erstatningsansvar overfor køber, når BOAtech’s opfyldelse af levering inden for rimelig tid bliver umulig, væsentligt forsinket, væsentligt fordyret eller mangelfuld grundet årsager, der ikke specifikt skyldes BOAtech’s forsømmelse eller udeladelse, herunder f.eks. varemangel, krig, strejke, politiske forhold eller anden force majeure. Det samme gælder ved forsinkelse med eller mangel ved leverance fra underleverandører.

15.2. BOAtech skal straks underrette køber om sådanne forhold og leveringen suspenderes da i indtil 30 dage, hvorefter begge parter da uden, at den anden part er berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, berettiget til at opsige den indgående aftale.

16. LOVVALG OG VÆRNETING

16.1. Alle tvister mellem køber og BOAtech skal afgøres efter dansk ret med ved BOAtech’s værneting.

16.2. I det omfang der måtte være uoverensstemmelser mellem nærværende almindelige salg- og leveringsbetingelser og NLM 10 eller andre branchemæssige standarder, har nærværende almindelige salg- og leveringsbetingelser forrang.